Katalogas

Naujienlaiškis

Kontaktai


DANCING QUEEN STUDIO
UTR No: 8099344409
 
E-mail: info@dqstudio.eu
Skype: dancingqueen
 
       


  

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra pirkimo - pardavimo šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato fizinio arba juridinio asmens (toliau - Pirkėjas), perkančio prekę(-es) elektroninėje parduotuvėje www.dqstudio.eu  (toliau - Parduotuvė), ir „DANCING QUEEN STUDIO“, UTR No: 8099344409  (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, susijusias su prekės(-ių) pirkimu - pardavimu Parduotuvėje. 
1.2. Pirkėjas, pirkdamas prekę(-es) Parduotuvėje, besąlygiškai sutinka su šių Taisyklių nustatytomis pirkimo - pardavimo sudarymo bei vykdymo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui, nesutikus su Taisyklėmis, jam neleidžiama sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties ir įsigyti prekės(-ių).
 

2. Pirkimo sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes, suformavęs pirkinių krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti" ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali keistis, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos. Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėti pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

2.3. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta 2.1. punkte nurodytu būdu, yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių gavimo dienos apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos ar iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekių trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, tokios prekės nekeičiamos, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Prieš sudarydamas pirmąją pirkimo - pardavimo sutartį Parduotuvėje, Pirkėjas privalo užsiregistruoti, t. y. pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šių Taisyklių nuostatomis.

4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.

4.4. Pirkėjas, pastebėjęs siuntos pakuotės, prekės pakuotės ar pačios prekės pažeidimą, netinkamos kokybės ar komplektacijos neatitikimą ir norėdamas pasinaudoti Taisyklių 3.2. teise, privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti Pardavėją.

4.5. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento ir yra taikomi visoms nuo to momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurių iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

5.4. Pardavėjas, esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veikimą.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse  nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, kurios įvyko ne dėl Pardavėjo kaltės.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu Taisyklių 8 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

6.4. Jei dėl svarbių aplinkybių Pirkėjo užsakytos prekės negali būti pristatytos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar savo savybėmis panašiausias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus šių Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

7. Apmokėjimo tvarka

7.1 Pirkėjas gali už prekes sumokėti išankstiniu apmokėjimu naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis per mokėjimų sistemą PAYSERA.COM/MOKEJIMAI.LT arba PayPal ar WebMoney sistema. Mokant už prekes šiais būdais, Pirkėjui elektroninės bankininkystės arba PayPal sistemoje bus sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą.

7.2. Pirkėjas gali sumokėti už prekes išankstiniu apmokėjimu atliekant banko pavedimą į Pardavėjo nurodytas sąskaitas iš bet kurio banko prisijungęs prie savo banko elektroninės bankininkystės arba tiesiogiai banko skyriuose,  tokiu atveju visą mokėjimo informaciją reikės įvesti Pirkėjui.

7.3. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjo pirktų prekių sąskaita-faktūra yra patalpinama Parduotuvės skiltyje „Mano paskyra“.

7.4. Laikas, per kurį Pirkėjas privalo sumokėti už prekes, esančias prekių krepšelyje, nėra terminuotas, tačiau jei Pirkėjas, įdėjęs prekes į krepšelį, už jas moka ne iš karto, tai Pardavėjas neatsako už tai, kad vėliau, pasikeitus prekių kiekiui Parduotuvėje, Pirkėjas negalės nusipirkti anksčiau į krepšelį įdėtų prekių.

7.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

7.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) darbo dienas arba pervedus tik dalį pinigų, užsakymas yra atšaukiamas. Jei pinigai buvo pervesti į Pardavėjo atsiskaitomąsias sąskaitas, 7 (septinių) darbo dienų bėgyje jie yra pervedami atgal Pirkėjui.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjo užsakytos prekės yra siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu ir pristatomos užsakyme nurodytu Pirkėjo adresu. Už prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu moka Pirkėjas.

8.2. Prekės Pirkėjui pristatomos pašto paslaugų teikėjo nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekes priimantis asmuo prekių pristatymo metu pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė ar pačios prekės yra bet kokiu būdu pažeistos ar netinkamos komplektacijos, privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente ir, dalyvaujant pašto paslaugų teikėjo atstovui, surašyti laisvos formos prekių pažeidimo ar neatitikimo sutartai komplektacijai aktą. Prekes priimančiam asmeniui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jei tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, kuriuos galima pastebėti prekes apžiūrint jų priėmimo - perdavimo metu.

8.5. Nustačius tik prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius jokių prekių kiekio, asortimento bei kokybės neatitikimų, Pirkėjas privalo pirkimo - pardavimo sutartį vykdyti. Tokiu atveju prekes priimantis asmuo prekes privalo priimti, tačiau taip pat privalo apie prekių pakuotės pažeidimą pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Prekes priimančiam asmeniui priėmus prekes ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumentą bei pažymėjus jame apie prekių pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas ir kokybė  atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.

8.6. Nustačius prekių kiekio ir (arba) asortimento ir (arba) kokybės neatitikimų, prekes priimantis asmuo gali prekių nepriimti ir apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Tokiu atveju nelaikoma, jog Pirkėjas, dėl prekių trūkumų atsisakęs priimti prekes, kaip nors pažeidė pirkimo - pardavimo sutartį, o dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties tinkamo vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai. Jei prekes priimantis asmuo priima prekes ir pasirašo prekių priėmimo - perdavimo dokumente be pastabų apie galimus jų trūkumus, laikoma, jog Pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartį įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi, ir yra taikomos Taisyklių 8.4. punkte nurodytos Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės Pirkėjui sąlygos.

8.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekių pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodė neteisingą jų pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytų prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Jei internetu pirkta prekė Jums netiko ir norite ją grąžinti arba pakeisti į kitą prekę, tuomet  per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų gavimo dienos,  informuokite apie tai Pardavėją el.paštu - info@dqstudio.eu. Elektroniniame laiške turi būti nurodytas užsakymo numeris ir kokią prekę pageidaujate grąžinti ar pakeisti.

9.2. Grąžinamą ar keičiamą prekę(s) patariame siųsti paštu, registruota siunta (tuomet paštas išduos jums siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus, bei galėsite surasti siuntą jeigu ji pasimestų), nes už grąžinamas prekes atsakote Jūs.

9.3. Jei siunčiate prekes ne iš Europos Sąjungos šalių, turite užpildyti kliento prekių grąžinimo deklaraciją (tai turite išsiaiškinti jūs pats vietinėje pašto tarnyboje). Taip pat ant pakuotės reikia aiškiai užrašyti GRĄŽINIMAS / KEITIMAS. Tai skirta JK muitinės tarnybai, kuri gali sustabdyti siuntą ir apmokestinti importo mokesčiais, dėl ko gali kilti problemų.

9.4. Importo ir muitinių mokesčiai, jei tokie buvo, negrąžinami. Susisiekite tiesiogiai su vietine muitine ar importo biuru dėl detalesnės  informacijos.

9.5. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos išskyrus atvejus nurodytus šių Taisyklių 9.7. punkte.

9.6. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.6.1. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekės buvo gautos pažeistoje pakuotėje) arba taip pat saugiai supakuotos.

9.6.2. Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ir nepakitusios prekinės išvaizdos.

9.6.3. Kartu su grąžinamomis prekėmis turi būti pridėta prekių įsigijimo dokumento (sąskaitos-faktūros) kopija.

9.7. Jei grąžinamos nekokybiškos prekės arba klaidingos komplektacijos dėl Pardavėjo kaltės, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Nekokybiškos prekės turi būti keičiamos kokybiškomis, o jei reikiamų prekių Pardavėjas neturi, Pirkėjui yra grąžinami jo sumokėti pinigai.

9.8. Pinigai už grąžinamas prekes yra mokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir mokėtojas už prekes yra skirtingi asmenys, pinigai už grąžinamas prekes sumokami į už prekes mokėjusio asmens banko sąskaitą.

9.9. Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, pasinaudodamas Taisyklių 3.2 punkte numatytą teise, prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, o Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

9.10. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.11. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu pažeidžia bet kurią vieną ar kelias sąlygas, numatytas šių Taisyklių prekių grąžinimo straipsnyje, Pardavėjas turi teisę nesutikti su Pirkėjo pageidavimu nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių.

9.12. Išpardavimo prekės, individualaus užsakymo prekės arba pagal nurodytą dydį sukirptos arba pagal išmatavimus pagamintos (audiniai, siuvimo priedai, aksesuarai, papuošimai, rūbai, batai ir pan.) NĖRA KEIČIAMOS ARBA GRĄŽINAMOS!

9.13. DANCING QUEEN STUDIO neatsako už Karališkojo pašto ir kitų  siuntų tarnybų prarastus siuntinius ir jų pristatymo trukmę arba nepristatytų mums siuntinių dėl bet kokių kitų priežasčių.

10. Prekių kokybė, garantijos.

10.1. Visų Parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. DANCING QUEEN STUDIO negarantuoja, kad spalvos bus identiškos spalvoms kataloge arba internetiniame puslapyje. Nežymūs spalvų skirtumai galimi dėl dažomų partijų skirtumų ir dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjo nustatytas garantinis laikotarpis yra 14 dienų.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5. Pardavėjas  negali garantuoti, kad užsakymas bus atsiųstas laiku iki Jūsų varžybų, jei kiltų problemų dėl atsargų sandėlyje, muitinės, pristatymo ir t.t. Primygtinai rekomenduojame prieš svarbias varžybas susisiekti elektroninių paštu: info@dqstudio.eu ir patikslinti užsakymo terminus.

10.6. Garantija neteikiama, jei nepateikiamas  pirkimą patvirtinantis dokumentas.

11. Patvirtinimas/pripažinimas

Patvirtinama/pripažįstama, kad visi prekiniai ženklai yra jų savininkų nuosavybė.

12. Saugumo garantija

12.1. Pardavėjas rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

12.2. Pirkėjo asmens duomenys (el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui) gali būti naudojami tik gavus Pirkėjo sutikimą (sutikimo gali ir neduoti). Šį sutikimą Pirkėjas duoda, įvesdamas savo el. pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba užsakymo formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti Parduotuvės naujienlaiškius. Pirkėjas visada turėsi galimybę šį sutikimą atšaukti, sekdamas nurodymus naujienlaiškyje.

12.3. Slapukai yra mažos duomenų rinkmenos, laikinai saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske, kad, galėtumėte suformuoti savo pirkimų krepšelį. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti ar blokuoti šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks.

12.4. Pirkėjas už prekes Parduotuvėje sumoka per saugių atsiskaitymų partnerius Mokėjimai.lt, PayPal, ar banko pavedimu. Norime jus informuoti, kad už prekes mokate ne pačioje Parduotuvėje, už prekes Jūs mokate jau pačioje banko internetinės bankininkystės sistemoje, saugiame banko serveryje, suvedę į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik jūs. Mokėdami kreditine kortele, Jūs irgi nepaliekate duomenų mums, nes esate nukreipiamas atlikti mokėjimo operacijas į sertifikuotų paslaugos teikėjų saugų serverį, taigi Pardavėjui Jūsų slapta informacija neprieinama Visais nukreipimo atvejais Jūsų duomenų perdavimui naudojamas saugus SSL (Secure Socket Layer) protokolas ir 128 bitų kodavimas. Jei Jūsų banko duomenimis kokiu nors būdu pasinaudoja tam teisės neturintys asmenys, dauguma bankų tokiu atveju prisiima visišką atsakomybę ir atlygina nuostolius. 

 13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektronines parduotuves kontaktuose nurodytu adresu.

13.3.   Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimu pašalinimo būdą ir terminus.

13.4. Ši sutartis vykdoma laikantis JK įstatymų, o kylantys nesutarimai sprendžiami JK teismuose.